Persoonlijke en kwalitatief hoogwaardige zorg

Kwaliteitsstatuut

Het model Kwaliteitsstatuut is een professionele standaard die beschrijft hoe de zorgaanbieder in de ggz, onder de zorgverzekeringswet, de integrale zorg voor de individuele patiënt heeft georganiseerd.

Het kwaliteitsstatuut van Mentaal Beter is van kracht vanaf 1 januari 2017. In dit kwaliteitsstatuut staan o.a. de kaders van onze aanpak. Dit kwaliteitsstatuut draagt bij aan het leveren van de juiste hulp op de juiste plaats en door de juiste professional, binnen een kwalitatief verantwoord netwerk. Het is vastgelegd in de publieke regelgeving en is openbaar. Vooralsnog is dit kwaliteitsstatuut een veldnorm voor de geneeskundige ggz, zoals die onder de Zorgverzekeringswet aan mensen van 18 jaar en ouder wordt geleverd.

Doelen kwaliteitsstatuut

Het kwaliteitsstatuut beschrijft de wijze waarop Mentaal Beter de integrale zorg voor de individuele cliënt heeft georganiseerd. In het bijzonder gaat het om de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken (andere) zorgverleners en hun onderlinge verhoudingen. De organisatie is ingericht op een zodanige manier, dat de autonomie en regie van de cliënt zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn. Het kwaliteitsstatuut van Mentaal Beter heeft de volgende doelen:

  • Het voor de cliënt en diens familie/direct betrokkenen inzichtelijk maken hoe Mentaal Beter aan minimale kwaliteitsaspecten vorm en inhoud geeft;
  • De cliënt in staat stellen om een weloverwogen keuze te maken voor een bepaalde zorgaanbieder en te participeren in de besluitvorming met betrekking tot hun individuele behandelproces;
  • Financiers, toetsende en toezichthoudende instanties in de gelegenheid stellen om zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van zorg, zoals die door een individuele zorgaanbieder wordt geboden.

https://mentaalbeter.nl/wp-content/uploads/2019/07/Mentaal-Beter-Kwaliteitsstatuut-2017.1.pdf

Scroll to Top